Az Arckontúr  “Várd a nyarat Zsuzsi ajakszíneivel” – Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató

 

A „Várd a nyarat Zsuzsi ajakszíneivel” nyereményjáték szervezője az Arckontúr Kft. (Székhely: 6726 Szeged, Fürj u. 17., Cégjegyzékszám: 06-09-021679, Adószám: 25103313-2-06).

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.

 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat az Arckontúr Kft. dolgozói látják el.

 

A Játékot a Szervező a https://www.instagram.com/li_pigments_hungary/ Instagram oldalon és a https://www.facebook.com/LiPigmentsHungary/

Facebook oldalon keresztül bonyolítja.

 

A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok alapján beküldött fénykép beküldésével automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a fénykép beküldése (továbbiakban: pályázat benyújtása) előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 1. 2. A Játékban részt vevő személyek:

 A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

 A Játékban a Szervező és a tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a promóció kapcsán a Szervező vagy a Szervező megbízásból tartalmat készítő influencerek nem vehetnek részt.

 A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

 Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. 3. A Játék menete, időtartama:

A Játék menete: A sorsolásokon az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt saját, nyilvános Instagram profilján publikus módon teszi közzé azt az általa készített fotót (pályázat), ami Berényi Zsuzsa ajak kollekciójának színeivel  készített gyógyult tetoválást/tetoválásokat  ábrázol, továbbá a képet ellátja #zsuzsaberenyisignatureseries hashtaggel, és a színek neveinek valamelyik hashtagjével: #marvellousmauve #suzasnudelips #perfectlynatural ,  vagy  #divaslips .

 • A Játékban való részvételnek feltétele, hogy a Játékos saját maga készítette el az ajaktetoválást, de ez lehet régebbi kép is.
 • A Játékos olyan pályázatot nyújt be, amin saját munkája jelenik meg, így ezzel önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához.
 • Egy pályázatot több alkalommal is  be lehet nyújtani a nyereményjáték során, több különböző munkával, ha a pályázati feltételeknek megfelel.
 • A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő képek tölthetők fel. A Szervező kizárja a felelősségét a feltöltött képekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő szerzői jogi, továbbá egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki a képet harmadik személy nevében tölti fel. A Játékkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Játék időtartama: A Játék 2020.06. hónap 1. nap  08.00 órától 2020.06. hónap 30. nap  23:59 percig tart.

A sorsolás időpontja: 

2020. július 1. szerda.

 

 • A Nyertesek nevét a sorsolást követően Instagram és Facebook bejegyzésben tesszük közzé, az adategyeztetés lezárultát követően pedig a Nyertesek neve a Szervező weboldalán (sminktetovaloiskola.hu.) is feltüntetésre kerül.

 

 • A Nyerteseknek az értesítéstől számított 30 munkanapon belül fel kell venniük privát Facebook és/vagy Instagram üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából.

 

 1.  Nyeremények:
 • A Játék nyereményét az Arckontúr Kft. (Székhely: 6726 Szeged, Fürj u. 17., Cégjegyzékszám: 06-09-021679, Adószám: 25103313-2-06) ajánlotta fel.
 • A nyeremény: 1 db tetszés szerinti ajakszín a Berényi Zsuzsa Artist Signature Series 4 színe közül, amit a nyertes maga választhat ki.
 • Minden pályázó nyer egy biztonsági minicsomagot, amelyet a sorsolás után postán adnak fel.

A nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével  véletlenszerű számgenerálással kerül sor háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, nem nyilvános sorsoláson. A sorsolásokra a Lebonyolító székhelyén (6726 Szeged, Fürj u. 17.) kerül sor.

A sorsolásokról jegyzőkönyv készül.

A nyeremények nem átruházhatóak, készpénzre nem válthatók.

 

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a Szervező megkeresésére 30 munkanapon belül nem válaszol; · ha nem lehet felvenni a Nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot; · ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni. · egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; · egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja · ha a Nyertes nem a saját fotójával vett részt a Játékban; · jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. · amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes. · A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék Időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram vagy Facebook regisztrációval rendelkezik.
 1. Nyertesek értesítése

A Szervező Facebook és Instagram oldalán teszi közzé a nyertes személyét, azonkívül privát üzenetet is küld ezeken az oldalakon.

 • A Nyertesekkel a Szervező Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot
 • A Nyertes vállalja, hogy a Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában történt értesítés után 30 munkanapon belül a Li Pigments Hungary oldalára vagy Instagram profiljára küldött privát üzenetben adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Szervezővel.
 • A Nyertes a sikeres kapcsolatfelvételt követően minden levélváltás után 5 munkanapon belül köteles reagálni a Szervező, illetve a Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.
 • Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül, a kapcsolatfelvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti. A Nyereményre való jogosultság megállapításához, valamint a Nyeremény átadása körében a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.
 • A főnyeremény Nyertese hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a nevét és a róla készült fényképet a Játék lebonyolításáról és a nyeremények átadásáról való tájékoztatás érdekében közzéteheti a Facebook közösségi oldalon, Instagram csatornáján, illetve saját honlapján. A Nyertesek a Játékban való részvétellel kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatuk a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán, Instagram oldalán és a weboldalán.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome. & GeekyCube.